Menu

Az elektronikus szolgáltatások nyújtásának feltételei és az adatvédelmi irányelvek

1. fejezet

Általános rendelkezések

§ 1.

1. Az alábbi feltételek (a továbbiakban: Általános Szerződési Feltételek) a FERRO Hungary Kft. weboldalán (www.ferrohungary.hu, www.konyha.ferrohungary.hu) megjelenő elektronikus szolgáltatások nyújtására vonatkoznak, melynek alapja a 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról.
2. A vonatkozó Szolgáltatás használatának megkezdése a www.ferrohungary.hu és www.konyha.ferrohungary.hu webhelyeken, vagy e-mailben történő panasz benyújtása egyenértékű a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával és az elektronikus szolgáltatások nyújtásáról szóló megállapodás végrehajtásával, a Ferro Hungary Kft. általi külön megállapodás megkötése nélkül.
3. Az Általános Szerződési Feltételek meghatározzák:

  • az elektronikus szolgáltatások fajtáját és terjedelmét;
  • az elektronikus szolgáltatásnyújtás feltételeit
  • az elektronikus szolgáltatások nyújtására vonatkozó megállapodások végrehajtásának és felmondásának feltételeit
  •  a panasztételi eljárás szabályait.

§ 2.

1.  Jelen Általános Szerződési Feltételekben szereplő fogalmak jelentése a következő:
a) „Ügyfél”: olyan személy, amely igénybe veszi a FERRO Hungary Kft. szolgáltatásait azzal a céllal, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételekkel összhangban e szolgáltatások elektronikus szolgáltatását kérje;
b) „Szolgáltatás”: az Ügyfél igényeinek kielégítésére irányuló tevékenység, amelyet az Ügyfél egyedi kérésére az IKT-rendszerek segítségével történő adatok küldésével és fogadásával hajtanak végre, mindkét fél egyidejű jelenléte nélkül; az adatokat nyilvános hálózatokon keresztül továbbítják, a magyar elektronikus hírközlési törvényben meghatározottak szerint;
c) „Weboldal”: A FERRO Hungary Kft. webhelyei, amelyek a (ferrohungary.hu, www.konyha.ferrohungary.hu, www.novaservis.hu, www.metaliaecoplus.hu) címen érhetők el, és amelyek az Ügyfelek számára készültek, és a FERRO Hungary Kft.-ről tartalmaznak információkat;
d) „Webböngésző”: számítógépes program, amely lehetővé teszi a webszerverre feltöltött webhelyek letöltését és megjelenítését;
e) „Magyar elektronikus hírközlési törvény”: A 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről
f) „Sütik”: a webböngésző által a számítógép helyi meghajtójára automatikusan mentett szövegfájlok, amelyek információkat tárolnak a weboldalakon történő látogatásokról, például a webböngésző típusáról, stb.
g) „Hírlevél”: az elektronikus hírlevél, amelyet az Ügyfeleknek e-mailben elküldenek, miután feliratkoztak rá;
h) „Facebook-profil”: a FERRO Hungary Kft. profilja a Facebook közösségi hálózati szolgáltatásban, ahol a funkciókat és szolgáltatásokat a Facebook feltételeinek megfelelően teszik elérhetővé.
i) „E-mail cím”: az elektronikus levelezési cím, amely lehetővé teszi az üzenetek (elektronikus levél) küldését számítógépes hálózatokon, beleértve az internetet is, amely azonosítót, egy „@” szimbólumot és egy levelező szerver domain nevét tartalmazza;
j) „IKT-rendszer”: az informatikai eszközök és szoftverek összessége, amelyek együtt működnek az adatok feldolgozásának és tárolásának, valamint küldésének és fogadásának biztosítása érdekében; IKT-hálózatok és az adott típusú hálózatnak megfelelő végberendezések segítségével a magyar elektronikus hírközlési törvényben meghatározottak szerint;
k) „Elektronikus kommunikációs rendelkezések”: az IKT-rendszerek közötti adatátvitelen alapuló egyedi távoli kommunikációt lehetővé tevő technikai megoldások, ideértve az e-mailt is, de nem kizárólagosan;
l) „Elektronikus kereskedelmi szolgáltatások törvénye”: Elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

§ 3.

1. A FERRO Hungary Kft. nem felel az Ügyfél részéről felmerülő technikai problémákért, illetve szoftver- vagy hardverkorlátozásokért, amelyek megakadályozzák az Ügyfelet abban, hogy meghatározott Szolgáltatásokat igénybe vegyenek.
2. Amíg az Ügyfél a Szolgáltatásokat használja, a sütik az Ügyfél IKT-rendszerének helyi meghajtóján tárolódnak az Ügyfél helyének meghatározása és a Weboldal hasznosságának értékelése érdekében. A webböngésző beállítása a sütik elfogadására előfeltétele a weboldalon található Szolgáltatások megfelelő működésének.
3. A FERRO Hungary Kft. nem garantálja, hogy az Ügyfél IKT rendszere megfelelően fog működni, és ebben a tekintetben nem vállal felelősséget.

 

2. fejezet

A szolgáltatások fajtája és terjedelme

§ 4.

1. Jelen Általános Szerződési Feltételek a következő elektronikus szolgáltatásokra vonatkoznak:
a) feliratkozást követően hírlevelek küldése,
b) panasz benyújtása a vonatkozó elektronikus formanyomtatványon
c) regisztrációt követően a Facebook-profil használata
2. Az Ügyfeleknek kínált Szolgáltatások aktuális köre a Weboldalon érhető el
3. A Szolgáltatások folyamatos fejlesztésének következtében azok tevékenységi köre megváltozhat
4. A módosításokra vonatkozó közlemény a Weboldalon jelenik meg, de azok nem jelentik az Általános Szerződési Feltételek módosítását.

§ 5.

A FERRO Hungary Kft. fenntartja a jogot, hogy korlátozza vagy módosítsa a Szolgáltatásokat egy meghatározott ideig vagy határozatlan időre. A tevékenységi kör tervezett csökkentéséről a FERRO Hungary Kft. Weboldalon keresztül nyújt tájékoztatást.

 

3.  fejezet

A megállapodások végrehajtása és felmondása

§ 6.

1. A FERRO Hungary Kft. a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott mértékben és formában biztosítja a Szolgáltatásokat Ügyfeleinek.
2. Az adott Szolgáltatás használatának megkezdésétől kezdve minden Ügyfél köteles betartani a jelen Általános Szerződési Feltételeket.
3. Jelen Általános Szerződési Feltételek a FERRO Hungary Kft. és ügyfelei között kötött elektronikus szolgáltatások nyújtására vonatkozó megállapodások szerves részét képezik.
4. Mindenkinek lehetősége van elolvasni az Általános Szerződési Feltételeket mielőtt megkezdi a Szolgáltatások használatát a Weboldalon.
5. Az adott szolgáltatás használatának megkezdése egyenértékű a FERRO Hungary Kft.-vel kötött megállapodás teljesítésével az adott szolgáltatás tekintetében.

§ 7.

1. A kereskedelmi információk akkor tekinthetők kértnek, ha az Ügyfél beleegyezett abba, hogy ezeket az információkat a Weboldal Hírlevelére való feliratkozással és e-mail cím megadásával fogadja el.
2. A FERRO Hungary Kft. összegyűjti Ügyfeleitől a beleegyezésüket a kereskedelmi információk e-mailben történő fogadásához.
3. Az Ügyfél által megadott e-mail cím kizárólag a kért információ megadása végett kerül felhasználásra.
4. A FERRO Hungary Kft. nem küld illegális tartalmat, a 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően.

 

4. fejezet

Személyes adatok védelme

§ 8.

1. Az adott Ügyfelek beleegyezésétől függően a természetes személy ügyfelek személyes adatainak feldolgozása a következő adattípusokra vonatkozhat (ez a jegyzék a nyújtott szolgáltatás típusától függően változhat):
a) e-mail címek,
b) marketing célból szolgáltatott adatok,
c) a törvényes jótállás vagy garancia szerinti kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok.
2. Az Ügyfél személyes adatainak kezelője a FERRO Hungary Kft. Az adatkezelő kijelöl egy adatvédelmi tisztviselőt. A tisztviselőt e-mailben lehet megkeresni.
Az Ügyfélnek joga van panaszt benyújtani a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, amennyiben úgy véli, hogy az adatoknak a FERRO Hungary Kft. általi feldolgozása megsérti az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletét (2016.04.27.), a természetes személyek személyes adatainak feldolgozása vonatkozásában történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) hatályon kívül helyezéséről.
3. A FERRO Hungary Kft. kizárólag a jelen Feltételekben szereplő Szolgáltatások megfelelő teljesítése érdekében dolgozza fel az Ügyfél személyes adatait, melyek a FERRO Hungary Kft.-vel történő Szolgáltatások nyújtására vonatkozó megállapodás létrehozásához, tartalmának kialakításához, a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó megállapodás módosításához vagy felmondásához szükségesek, és a Szolgáltatások teljesítéséhez szükséges személyes adatok e célra történő felhasználása az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseivel összhangban történik. Az Ügyfél személyes adatait a GDPR-ban meghatározott biztonsági elveknek megfelelően kezeli. A személyes adatokat a Szolgáltatások nyújtásának befejezéséig kell kezelni; archiválási célokra - a vonatkozó jogszabályokban meghatározott időre; a Hírlevél esetében - mindaddig, amíg az adatkezeléshez való hozzájárulást nem vonják vissza, vagy kifogást nem emelnek az adatkezeléssel kapcsolatban.
4. A FERRO Hungary Kft. minden egyes esetben elektronikus úton határozza meg az adott Szolgáltatás nyújtásához szükséges adatokat.
5. A GDPR 15–22. Cikkében részletesen meghatározott esetekben és elveken a FERRO Hungary Kft. biztosítja, hogy azok az Ügyfelek, akiknek személyes adatait kezelték, gyakorolhassák a GDPR szerinti jogaikat:
•    a személyes adatok FERRO Hungary Kft. általi kezelésével kapcsolatos információhoz való jog;
•    a személyes adatokhoz (vagy azok másolatához) való hozzáférés és az adatok helyesbítésének joga;
•    a személyes adatok töröltetésének joga a FERRO Hungary Kft. nyilvántartási rendszereiből az alábbi esetekben:
•    az Ügyfél személyes adatai már nem szükségesek azokhoz a célokhoz, amelyekre azokat összegyűjtötték, vagy amelyekre azokat feldolgozták
•    az Ügyfél visszavonta az adatkezelés alapjául szolgáló beleegyezést, és az adatkezelésnek nincs más alapja;
•    az Ügyfél kifogást emelt az adatkezelés ellen, és nincs más alapja annak, hogy a FERRO Hungary Kft. a továbbiakban feldolgozza az adatokat, vagy az Ügyfél kifogást emelt a marketing célú adatkezelés ellen;
•    a személyes adatok feldolgozása nem a jogszabályi előírásokkal összhangban történt
•    a személyes adatokat az EU vagy a magyar jogszabályokban meghatározott jogi kötelezettségek teljesítése érdekében törölni szükséges;
Az Ügyfélnek azonban a személyes adatok törlésének követeléséhez való joga nem gyakorolható olyan mértékben, hogy a FERRO Hungary Kft.-nek folytatnia kelljen ezen adatok feldolgozását egy jogi kötelezettség teljesítése érdekében,
vagy ha a FERRO Hungary Kft. jogi igényeinek megállapítása, gyakorlása vagy védelme érdekében a folyamatos adatfeldolgozás szükséges.
•    az adatkezelés korlátozásának joga, vagyis a feldolgozás felfüggesztésének joga mindaddig fennáll, amíg az Ügyfél a FERRO Hungary Kft.-vel szembeni igényét tisztázzák; ha a feldolgozás korlátozott, a FERRO Hungary Kft. kizárólag az Ügyfél beleegyezésével dolgozhat fel személyes adatokat (ez nem vonatkozik az adatok megőrzésének és feldolgozásának lehetőségére a FERRO Hungary Kft. jogi igényeinek megállapítása, gyakorlása és védelme céljából);
•    marketing célú adatfeldolgozás visszautasításának joga; ha kifogást emelnek, a FERRO Hungary Kft. többé nem dolgozhatja fel az Ügyfél adatait ilyen célokra.
Az Ügyfél a fenti jogokat a következő módon gyakorolhatja:
•    A vonatkozó kérést e-mail-en keresztük az info@ferrohungary.hu e-mail címre megküldi, vagy
•    telefonon keresztül a +36 1 791 3045 telefonszámon bejelenti.
Ha a FERRO Hungary Kft.-nek kétségei vannak a kérelmet benyújtó Ügyfél kilétét illetően, további információkat kérhet az Ügyfél személyazonosságának megerősítéséhez.
Ha az adatfeldolgozás az Ügyfél beleegyezésén alapszik, akkor az Ügyfélnek bármikor jogában áll visszavonni ezt a beleegyezését; a hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti az e hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségét annak visszavonása előtt. A személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás visszavonható az alábbi módokon:
•    kérelem küldése e-mail-en keresztül az info@ferrohungary.hu címre;
•    Ügyfél fiókjába való bejelentkezés után törli a megfelelő négyzet bejelölését;
•    postai levél küldésével, az alábbi címre: 1117 Budapest, Budafoki út 209.
A hozzájárulás visszavonásának eredményeként a Szolgáltatások nyújtása megszűnik.
6. A sütik használata nem teszi lehetővé a felhasználó személyes- vagy címadatainak vagy más bizalmas információinak letöltését a számítógépéről.

 

5. fejezet

A Szolgáltatások használata

§ 9.

1. A Weboldal az Ügyfelek rendelkezésére áll a hét minden napján, 24 órában. Azonban a FERRO Hungary Kft. fenntartja a jogot, hogy az időszakos karbantartás szükségessége miatt felfüggessze a Weboldal elérhetőségét.
2. A Weboldalnak megfelelő időzóna a magyarországi időzóna.
3.Az Ügyfélnek rendszeresen ellenőriznie kell az előírásoknak megfelelő teljesítés helyességét, és ha szabálytalanságokat talál, a 12. § szerint vegye fel a kapcsolatot a FERRO Hungary Kft.-vel.

§ 10.

1. Az Ügyfél köteles betartani az Elektronikus Kommunikációs Intézkedésekkel való visszaélés tilalmát és tilos feltölteni a következő tartalmakat a FERRO Hungary Kft. IKT-rendszereibe:
a) olyan tartalom, amely megzavarja vagy túlterheli a FERRO Hungary Kft. IKT rendszerét vagy más, az elektronikus szolgáltatások nyújtásában közvetlenül vagy közvetve részt vevő szervezetek IKT-rendszereit;
b) olyan tartalom, amely sérti egy harmadik fél jogait vagy az általánosan elfogadott társadalmi normákat, vagy amely összhangban áll az általánosan alkalmazandó jogszabályokkal.
2. A FERRO Hungary Kft. nem ellenőrzi az Ügyfél számítógépes környezetét, de azt javasolja, hogy az Ügyfél a Webhely használata előtt győződjön meg arról, hogy számítógépes környezete biztonságos és megfelel a vonatkozó követelményeknek. A FERRO Hungary Kft. nem felel a fenti ajánlások be nem tartásának következményeiért.
3. A FERRO Hungary Kft. javasolja továbbá vírusirtó szoftverek használatát. A FERRO Hungary Kft. nem vállal felelősséget az Ügyfél informatikai infrastruktúrájában található romboló programok (vírusok) semmilyen tevékenységéért.
4. Az IKT-rendszer biztonságát vagy stabilitását érintő különleges esetekben a FERRO Hungary Kft.-nek joga van előzetes értesítés nélkül ideiglenesen törölni vagy korlátozni a Szolgáltatások nyújtását, és olyan munkákat végrehajtani, amelyek célja az IKT-rendszer biztonságának vagy stabilitásának helyreállítása.

§ 11.

1. Az Ügyfél bármikor lemondhat a Szolgáltatásokról a rendszer megfelelő utasításait követve.
2. A 11.1. §-ban említett lemondás a Szolgáltatások nyújtására vonatkozó megállapodás felmondásával egyenértékű, de nem egyenértékű egyéb megállapodások felmondásával.

 

6. fejezet

Panasztételi eljárás

§ 12.

1. Az Ügyfél vizsgálatokat, észrevételeket és panaszokat tehet a Szolgáltatásokkal kapcsolatban az alábbi módokon:
a) telefonon keresztül a +36 1 791 3045 telefonszámon
b) e-mail-en keresztül az info@ferrohungary.hu címen.
2. A vizsgálatoknak, észrevételeknek és panaszoknak tartalmazniuk kell a feladó vezeték- és keresztnevét, pontos címét, valamint a panasz részletes leírását és okát.
3. A Szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket és panaszokat a lehető leghamarabb kezelni kell, elektronikus úton, írásban vagy telefonon.

 

7. fejezet

Záró rendelkezések

§ 13.

1. A FERRO Hungary Kft. fenntartja a jogot, hogy indokolt esetekben módosítsa a jelen Általános Szerződési Feltételeket. Indokolt esetek az alábbiak:
•    új jogszabályok bevezetése és a hatályos jogszabályok hatályon kívül helyezése
•    alkalmazkodás a FERRO Hungary Kft. meglévő IKT rendszerének szükséges módosításaihoz;
•    a FERRO Hungary Kft. választékának változásai
2. Ha a jelen Általános Szerződési Feltételeket a FERRO Hungary Kft. módosítja, a Weboldalon közzétett vonatkozó üzenetben értesíti az összes Ügyfelét a módosításokról.
3. A jelen Általános Szerződési Feltételek a Weboldalon érhetők el.

§ 14.

1. A FERRO Hungary Kft. nem vállal felelősséget a Szolgáltatások nyújtásának megszakadásáért, amennyiben az a FERRO Hungary Kft.-n kívüli IKT-rendszerek meghibásodása vagy hibás működése okoz.
2. A FERRO Hungary Kft. nem vállal felelősséget abban az esetben, ha a Szolgáltatások elérhetetlensége az Ügyfelek helytelen regisztrációja miatt következik be.
3. Az Ügyfél és a FERRO Hungary Kft. között a Webes Szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos minden vitát a FERRO Hungary Kft. székhelye szerinti illetékes bíróság rendez. Amennyiben az Ügyfél fogyasztónak minősül, a területileg illetékes bíróság meghatározásában a magyar polgári törvénykönyv hatályos vonatkozó rendelkezései az irányadók.
4. A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekre az elektronikus szolgáltatások nyújtásáról szóló törvény, a szerzői és szomszédos jogokról szóló törvény, valamint a polgári törvénykönyv rendelkezései az irányadók.